Sümer’den dört kitaba dünyanın ve insanın yaratılışı

Mehmet Özgür Ersan yazdı...

Mehmet Özgür Ersan

Dünyanın yaratılışı üzerine tezler iki açıdan ele alınır. Birincisi
felsefenin idealizm kanadını besleyen daha çok medeniyet sonrası ve
medeniyet öncesi dinlerin kaynaklarına dayanır. İkincisi insanlığın
altın çağı olan ilkel komünal döneme denk düşen barbar kavimlerin
düşüncesi olan materyalist görüştür.

Aydınlanmanın büyük bilim insanlarından Voltaire’in
belirttiği^gibij’Tanrmın sırları öyle ki, insanoğlu yüzlerce yıl ilk
anası babasının kim olduğunu bilmemiş. Âdem ile Havva adlarının ne
Yunanlılar, ne Romalılar ne Persler ne Suriyeliler hatta ne de Hz.
Muhammed’e kadar Araplar biliyordu. Tanrı ilk yarattığı bu aileyi,
insan topluluğunun en küçüğü, en bahtsızı olan Yahudilere neden
bildirmiş ki! Nasıl olmuş da ne Mısır’da ne de Babil’de ilk
atalarımızın izine ve geleneğine rastlanılmamış” (1)
Çünkü Voltaire bunları yazdığı zaman, kimsenin ne Sümerlilerden ne de
onların kendilerinden sonra gelenlere yaptıkları etkileri kanıtlayacak
belgelerden haberi vardı.

Dünyanın Yaratılışı

Tekvin Bap 1’de Allah’ın ruhu suların üstünde gezerken “Kubbe ol su !”
diyor. Kubbe oluyor. Sularla kubbeyi ayırıyor; üstü gök, altı yer
oluyor. Bundan sonra yeryüzü bitki ve hayvanlarla donatılıyor.
Kur’an Enbiya Suresi Ayet 30 ; ” Gökler ve yer yapışık iken, onları
ayırdığımızı, canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? ”
Kur’an’da yaratılışa ait diğer ayetler şunlardır; Hud Suresi ayet 7;
7-0, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan
için, henüz Arş’ı2 su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde
(altı evrede) yaratandır. Böyle iken “ölümden sonra şüphesiz
diriltileceksiniz” desen, inkarcılar “Mutlaka bu apaçık bir büyüdür”
derler.

Furkan Suresi ayet 58;
58-Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her
türlü övgüyle yücelterek teşbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla
haberdar olarak O yeter!

Secde Suresi Ayet 4-7 ;
4-Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakiler! altı gün içinde (altı
evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için ondan başka
hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak
mısınız?

5-Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi
sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir.

6-lşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir,
çok merhametlidir.

7-O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı.
Fussilet Suresi 9-11-12

9-De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve
O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

10-0, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar
yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık
arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. 11-Sonra
duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “isteyerek veya
istemeyerek gelin” dedi. ikisi de, “isteyerek geldik” dediler.

12-Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve
her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve
onu koruduk, işte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın
takdiridir

Sümer Efsanesine göre; Başlangıçta her yer su. Bunun Nammu adımdaki
Tanrıçası sudan büyük bir dağ çıkarıyor. Hava Tanrısı Enlil onu ikiye
ayırıyor. Üstü gök, altı yer oluyor. Bilgelik Tanrısı Enki ile Hava
Tanrısı Enlil yeri bitkiler, ağaçlar sularla donatıyor. Hayvanlar
yaratılıyor ve hepsine idare edecek Tanrılar oluşturuluyor.

İnsanın Yaratılışı

Tekvin, Bap 1’de yaratılışı ve insanın yaratılışı iki türlü
anlatılmıştır. Bunun nedeni, birinin ya da ikisinin birden başka
kaynaktan alınmış olması.

Birincisinde Tanrı; göğü, yeri, bitkileri, hayvanları yarattıktan
sonra, yaratmanın son günü olan altıncı gününde kendi benzeyişinden
erkek ve dişi olarak insanı yaratıyor.

Tekvin Bap 2’de Tanrı; bu kez yerin toprağından Adam’ı onun
kaburgalarından da kadını yaratıyor.

Kuran’da da bütün varlıkların yaratılması altı gün sürüyor yedinci gün
Allah dinleniyor. Altıncı günde insan çamurdan yaratılıyor.
Hicr Suresi 26-28-30-31 -33-34-43Ayetleri bunu geniş olarak açıklıyor;
26-Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir
balçıktan yarattık.

28-29-Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş
balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan
üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. 30-Bunun
üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.

31-Ancak iblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

32-Allah, “Ey iblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki
maksadın ne?” dedi.

33-lblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan
yarattığın insan için saygı ile eğilemem.”

34-35 Allah, “öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap
gününe kadar lanet senin üzerinedir” dedi.

36-lblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar
bana mühlet ver” dedi.

37-38-Allah da, “O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen
güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin” dedi.

39-40lblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde
kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş
kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.

41-42-Allah, “işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana
uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur”
dedi.

43- Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir
Sümer’de de Bilgelik Tanrısı yumuşak kilden kendi benzerinden şekiller
yapıyor. Ana Tanrıça ona üfleyerek can veriyor. Bu esnada Ana Tanrıça;
Yer Tanrıçası, Doğum Tanrıçası, Bilgelik Tanrısı ile birlikte
bulunuyor.

Görüldüğü gibi bu üç dinde de önce büyük bir su var. Ondan, bir dağ
çıkıyor. O ikiye bölünüyor. Böylece gök ve yer oluyor.

İnsanın çamurdan yaratıldığını bildiren diğer ayetler şunlardır;
En’am Suresi Ayet 2; O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış,
sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için)
belirlenmiş bir ecel de onun kalındadır. Siz ise hâlâ şüphe
ediyorsunuz.

Hac Suresi 5;Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir
şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra
az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı
belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık
anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde
durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl,
temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale
erdiriyoruz.) içinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da
ömrün en düşkün çağma ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale
gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur
indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift
bitkiler bitirir.

Saffat 11 ;(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak
mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz
biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
Rahman 14; Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
Sümer’de Tanrılar Tevrat ve Kur’anda da Tanrı insanı çamurdan ve kendi
benzerinden yaratıyor. Yalnız Tevrat’ın ikinci yaratılış hikâyesinde
erkeğin çamurdan kadınında onun kaburgasından yaratıldığı ve cennetten
kovulmaları konusu tamamıyla Sümerlilerin bir efsanesine
dayanmaktadır. Yalnız Kur’an da kadının Âdem’in kaburgasından
yaratıldığı yazılmıyor. Ona karşın hadislerde “Kadınlara hakkı tavsiye
ediniz. Çünkü kadın, eğri tarafı baş kısmıdır. Onu doğrultmaya
çalışırsanız kırarsınız, olduğu gibi bırakırsan öylece eğri kalır.
Kadınlara hayrı tavsiye ediniz.” (2)
Sümer efsanesine göre, Dilmun adında tanrıların yaşadığı saf ve temiz
bir ülke var. Burada hastalık ve ölüm bilinmiyor. Fakat suyu yok. Su
tanrısı, Güneş Tanrısı yerden su çıkararak orasını tatlı su ile
doldurmasını söylüyor. Güneş Tanrısı istemini yapıyor. Böylece Dilmun
ağaçları ve çayırlarıyla

Tanrıların cennet bahçesi oluyor. Yer Tanrıçası bu bahçede sekiz bitki
yetiştiriyor. Bunlar şifa verici bitkiler olduğundan gelişigüzel
yenmesi yasak.

Fakat Bilgelik ve Sular Tanrısı Enki dayanamıyor ve iki yüzü olan
vezire bunlardan toplattırarak yiyor. Buna çok kızan Tanrıça Tanrı’yı
ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. Bilgelik Tanrısfnı iyi etmesi
için yalvarıyorlar. Tanrıça, Tanrfnın sekiz bitkiye karşılık hasta
olan sekiz organını iyi etmek için sekiz Tanrı ve Tanrıça yaratıyor.
Tanrfmn hasta olan kaburgalarından biri, kaburgası, Onu iyi eden
Tanrıça’nın adı “Kaburganın Hanımı” anlamına gelen Nin- ti’dir. Bu
kelimede Nin Hanım, ti kaburgadır. Ti kelimesinin diğer anlamı da
yaşam’dır. Eğer adı ikinci anlama göre alırsak, o zaman ‘yaşamın
hanımı’ olur. (3) Bu efsane Tekvin Bap 2:4 ‘te tamamıyla uymaktadır.
Sümerlilerde Tanrıların Bahçesi Dilmun Tevrat’ta Tanrı yeri Aden. Her
ikisinde de su yok. Tevratta yerden buğu çıkıp toprağı suluyor.
Sümer’de de Güneş Tanrısı yerden su çıkarıyor. Tevrat’ta Tanrı, Aden’e
meyve ağaçları ve yenmesi yasak olana ağacı dikiyor. Sümer’de de Yer
Tanrıçası sulanan bahçede yenmesi yasak bitkileri yetiştiriyor.
Tevrat’ta bu bahçenin toprağından yaratılan Adam, onun kaburgasından
meydana getirilen kadın, yılan tarafından verilen yasak meyveyi
yedikleri için buradan kovuluyor.(4)

Yaratılış olayı için şunlar yazılmış; ilk insanın çamurdan meydana
geldiğini ve hayat nefesi verilerek canlandığını düşünmek, kadının
erkeğin kaburgasından yaratılmış olduğunu kabul etmek, ancak
barbarların yaşadığı çağa ait olmalı. Bunlara inananlara, ayın küflü
peynirden yapıldığı din kitaplarında yazılsa ona da inanırlar.
İnsanlar Âdem ve Havva’dan üremiş olsalar bu kadar ırk nasıl oluşur.
Kuran’da da ne Havva’nın, ne de kaburgadan yaratıldığı var. Yasak
ağaca, sonsuzluk ağacı
denilmiş. Taha Suresi ayet 120 Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle
dedi: “Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı
göstereyim mi?” (5)
Burada da Adn Cenneti deniyor. Cennette ki ırmaklar içenlere kuvvet
veren şaraptan, bozulmayan sudan sütten ve süzme baldan imiş.
Muhammed Suresi ayet 5; Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz
verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı
değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme
bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır.
Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte
temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su
içirilen kimselerin durumu
gibi olur mu? (6)

Kaynaklar:
1) Samuel Noah Kramer, The Sumerian Their History Culture and
Character Chicago 1963s.150-151
2) Giovanni Pettinato, Das altorientalishe Menshenbild un Die
Sumerischen and Akkadischen Schöptugsmythen Heildelberg 1971
3) Muazzez ilmiye Çığ Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni Kaynak
4) Diyanet işleri Başkanlığı Kuran Türkçe Meali
Dipnotlar:
1) Felsefe Sözlüğü Voltaire çeviren Lütfü Ay istanbul 1943 Yayınları
istanbul Ağustos 1996 2 Basım s.33
2) Hasan Aydın’ın “Kuranda çeşitli Yaratma Kavramları Bilim ve Ütopya
Dergisi Aralık 1996 Sahih-i Buhari’den (Kitab en Nikâh no: 1816
3) S.N Kamer History Begins at Sümer çev M.İ. Çığ Tarih Sümer’de
Başlar Ankara 1990 s 120)
4) Robert Cooper The Inguiers Text Book, Being Substance Of Thirteen
Lecturs on theBible; Boston 1846 s 209
5) Taha Su resi ayet 120

6) Muhammed Suresi ayet 15

İmamoğlu “İşine baksın” diyen Erdoğan’a böyle yanıt verdi: Daha fazla sesimiz çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “Kanal İstanbul geçen haftadan beri gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizi kastederek, ‘İşine baksın’ dedi. Ne diyeceksiniz” sorusuna yanıt verdi.

Demirtaş: Erdoğan hapse attırdığına pişman olacak

HDP’nin bir önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aliya İzzetbegoviç’in anılarını okumasını tavsiye ederek, “Bilge Kral olarak geçen Aliya İzzetbegoviç’in anıları. Onu da bölücülükle, teröristlikle suçlamışlardı. Korkutmak, yok etmek için hapse atmışlardı, tıpkı kendisinin bugün bize yaptığı gibi. Aliya da teslim olmamıştı. Tarih karşısında Aliyalar değil, Miloseviçler utanç abidesi konumundalar şimdi” dedi. Demirtaş, “AKP kendi siyasi ikbali için bizi hapse attırdı ama biz içeriden onun siyasi ikbalini adım adım bitiriyoruz. Gün gelecek, bizi hapse attırdığı için pişman olacak” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’den Ahmet Davutoğlu’na vekil teklifi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna, “Sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak evet derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum” diye yanıt verdi.

221 emekli subay ‘Hulusi Akar aleyhinde tanıklık’ için başvurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aleyhine açtığı 500 bin liralık tazminat davasında 221 emekli subay 'Akar aleyhinde tanıklık' yapmak için başvuruda bulundu.
210,503BeğenenlerBeğen
4,594TakipçilerTakip Et